Середа, 3 Квітня, 2024
Велта - впевненість у Вашому майбутньому!

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

в.о. Голови Правлiння

Винник В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

21.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Iнформацiйно-видавнича група “Телеграфъ”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31607693

4. Місцезнаходження

01133, Україна, м.Київ, Печерський узвiз, 2/12

5. Міжміський код, телефон та факс

044-536-96-01, 044-574-07-39

6. Електронна поштова адреса

mogilevsky@telegrafua.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Рiчна iнформацiя не включає роздiли, якi не передбаченi для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась, оскiльки емiтент – акцiонерне товариство.

Цiннi папери, вiдмiннi вiд акцiй, емiтентом не випускалися, тому вiдповiднi роздiли не заповнювалися.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Iнформацiйно-видавнича група “Телеграфъ”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1070120000

3. Дата проведення державної реєстрації

19.09.2001

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

147500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

73.12 – Посередництво в розмiщеннi реклами в засобах масової iнформацiї

68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

58.11 – Видання книг

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ “Клiринговий дiм”

2) МФО банку

300647

3) Поточний рахунок

2600002294

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ “Клiринговий дiм”

5) МФО банку

300647

6) Поточний рахунок

2600002294

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

в.о. Голови Правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Винник Владислав Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального директора ТОВ “ТРК “Радiо-Ера”

Директор ТОВ “ТРК “Радiо Кохання”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2013, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Правлiння. Здiйснює загальне керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю. Винагорода виплачувалась згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Також займає посади: директор ДП “Редакцiя газети “Київський телеграфь” (м. Київ, вул. Печерський узвiз, 2/12), директор ДП “Iнформацiйне агентство “Нова хвиля” (м. Київ, вул. Печерський узвiз, 2/12), заступник Генерального директора ТОВ “ТРК “Радiо-Ера”(м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54)

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада

Шеф-редактор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрчук Олександр Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний редактор газети “Пiдсумки” – Видавничо-iнформацiйне товариство “Iнформцентр”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.05.2003, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Правлiння. Здiйснює керiвництво творчою дiяльнiстю. Винагорода виплачувалась згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Також займає посаду голови правлiння благодiйної органiзацiї “Благодiйний фонд Андрiя Деркача “Наше Майбутнє” (м. Київ, вул. Шота Руставелi, 40/10).

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петренко Тетяна Анатолiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ЗАТ “IВГ “Телеграфъ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.03.2005, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Забезпечуе ведення бухгалтерського облiку. Винагорода виплачувалась згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Також займає посади: головного бухгалтера ДП “Iнформацiйне агентство “Нова хвиля” (м. Київ, вул. Печерський узвiз, 2/12).

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада

член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiмоненко Антон Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1987

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

самозайнята особа – адвокат

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.10.2016, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода не виплачувалась. Призначений на посаду 03.10.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада

член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терехова Оксана Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

член Спостережної ради ЗАТ “IВГ “Телеграфъ”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.02.2011, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода не виплачувалась. Призначена на посаду 10.02.2011р. Також займає посаду креативного продюсера ТОВ “ТРК “Радiо-Ера”(м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада

член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галака Вiра Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ПП “Фонд розвитку iнформацiйного простору”

Спецiалiст по роботi з депозитами ЗАТ “Велта”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2009, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Також займає посаду помiчника народного депутата.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Наталiя Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ “УНIА “Республiка”

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.02.2011, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Ревiзора. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Також займає посаду головного бухгалтера ТОВ “УНIА “Республiка” (м. Київ, бул. Працi, 8)

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової ради

Терехова Оксана Володимирiвна

950

95

950

0

0

0

Усього

950

95

950

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

Терехова Оксана Володимирiвна

950

95

100

950

0

0

0

Усього

950

95

100

950

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

29.04.2016

Кворум зборів

95

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання головуючого та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї, визначення способу голосування.

2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзора.

3.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015р.

4.Розподiл прибутку i збиткiв за 2015р.

Особи, що подавали пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного вiдсутнi.

Результати розгляду питань порядку денного:

Обрано головуючого та секретаря зборiв, лiчильну комiсiю, визначено спосiб голосування. За наслiдками розгляду звiтiв прийнято рiшення: прийняти звiти наглядової ради, правлiння, ревiзора до вiдома.Затверджено баланси та рiчнi звiти Товариства та його дочiрнiх пiдприємств за 2015р. Прийнятi рiшення не розподiляти прибуток Товариства у зв’язку з його вiдсутнiстю, покривати збитки Товариства за 2015р. за рахунок прибуткiв наступних рокiв.

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

03.10.2016

Кворум зборів

95

Опис

Проведення загальних зборiв iнiцiйоване Наглядовою радою.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання головуючого та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.

2.Прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання члена наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ним, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з

членами наглядової ради.

3. Внесення змiн до статуту товариства

Особи, що подавали пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного вiдсутнi.

Результати розгляду питань порядку денного: Обрано головуючого та секретаря зборiв, лiчильну комiсiю. Припинено повноваження члена наглядової ради Коваля С.О., обрано членом наглядової ради Сiмоненка А.О. Затвердження умов договору з членами наглядової ради перенесено на наступнi збори. Внесено змiни до статуту.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.07.2011

315/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл.

UA4000130900

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

147,5

1 000

147 500

100

Опис

У емiтента вiдсутня iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента.

Цiннi папери емiтента не продаються на фондових бiржах. Додаткової емiсiї не вiдбувалося.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

17,8

4,8

0

0

17,8

4,8

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

17,8

4,8

0

0

17,8

4,8

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

17,8

4,8

0

0

17,8

4,8

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):

– машини i обладнання – 5-7 рокiв;

– iншi – 5-12 рокiв.

первiсна вартiсть основних засобiв – 171,2 тис. грн.

ступiнь зносу основних засобiв – 97,2%

ступiнь використання основних засобiв – 100%

сума нарахованого зносу – 166,4 тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв, а також обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-91 500,9

-75 290,8

Статутний капітал (тис.грн)

147,5

147,5

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

147,5

147,5

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi Методичних рекомендацiй, щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17 листопада 2004 року.

Вартiсть чистих активiв = (I р А+II р А+III р А) – (II р П+III р П +IV р П + V р П)

Висновок

Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам чинного законодавства i є меншою вiд статутного капiталу.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

109,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

3 967,5

X

X

Інші зобов’язання

X

105 027,8

X

X

Усього зобов’язань

X

109 104,7

X

X

Опис

д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

03.10.2016

03.10.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради – акціонерів

1

членів наглядової ради – представників акціонерів

0

членів наглядової ради – незалежних директорів

2

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

ПРОДОВЖЕННЯ

МАТЕРІАЛИ У ТЕМУ

ПОПУЛЯРНЕ