ГАРАНТ СЕРВИС

Приватне акціонерне товариство “Інформаційно-видавнича група “Телеграфъ” повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Інформаційно-видавнича група “Телеграфъ” (ЄДРПОУ 31607693) Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2016р. о 12-00 за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 102.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  1. Обрання головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.

  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора.

  3. Затвердження річного звіту та балансу за 2016р.

  4. Розподіл прибутку і збитків за 2016р.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

  1. Обрати головуючим Винника В.В., секретарем Сімоненка А.О., лічильну комісію у складі 1 особи - Могилевського О.М.

  2. Прийняти звіти наглядової ради, правління, ревізора до відома.

  3. Затвердити річний звіт та баланс за 2016р.

  4. Прибуток за 2016р. не розподіляти в зв’язку із його відсутністю. Збитки покривати за рахунок прибутків наступних років.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.:

Найменування показника

Період

2015р.

2016р.

Усього активів

17505,3

17606,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

21,3

7,7

Довгострокові фінансові інвестиції

189,9

101,9

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

33,4

224,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,1

13,7

Власний капітал

-75290,8

-91500,9

Статутний капітал

147,5

147,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-75438,3

-91648,4

Довгострокові зобов’язання

4095,6

65556,8

Поточні зобов’язання

88700,5

43550,6

Чистий прибуток (збиток)

-32882,7

-16210,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1000

1000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проводитись 30 квітня 2016р. з 11-30 до 12-00 за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 102.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2016р.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: у робочі дні, робочий час за адресою м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 102, посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Голови правління В.В. Винник. Телефон для довідок: (044) 536-96-01.

в.о. Голови правління В.В. Винник

Версия для печатиСчетчики