ГАРАНТ СЕРВИС

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Інформаційно-видавнича група "Телеграфъ"
2. Код за ЄДРПОУ: 31607693
3. Місцезнаходження: 01133 Київ, Печерський узвіз, 2/12
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)536-96-01, (044)574-07-39
5. Електронна поштова адреса: mogilevsky@telegrafua.com
6. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

На Загальних зборах акціонерів Товариства 03.10.2016 року було прийнято рішення про звільнення члена Наглядової ради Товариства Коваля Сергія Олександровича. Коваль Сергій Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) акціями Товариства не володіє (пакет 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв`язку із рішенням загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 10.02.2011р.
На Загальних зборах акціонерів Товариства 03.10.2016 року було прийнято рішення про призначення члена Наглядової ради Товариства Сімоненка Антона Олександровича. Сімоненко Антон Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) акціями Товариства не володіє (пакет 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв`язку із рішенням загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: адвокат.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. в.о. Голови Правління Винник В.В.

04.10.2016 15:36

Версия для печатиСчетчики